لطفا شماره رایتل را بدون 09 وارد کنید.
09
برای تسویه حساب کامل جهت خدماتی مانند انتقال مالکیت، گزینه "با احتساب مالیات" را انتخاب نمایید.